Privacy- en Cookiebeleid Praktijk Mera

Dit privacy- en cookiebeleid (hierna “privacy – en cookiebeleid” genoemd) geldt voor de website www.praktijkmera.nl (hierna “website” genoemd) die worden beheerd door Praktijk Mera, gevestigd aan Hogeweg 5, 6572 BA Berg en Dal. Praktijk Mera is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacy- en cookiebeleid regelt hoe Praktijk Mera uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt wanneer u de website bezoekt en/of op onze website reageert, en legt onze werkwijzen op het vlak van cookies uit, met inbegrip van welke types cookies we gebruiken en hoe u deze kunt beheren.

Privacy- en cookiebeleid, laatst herzien op 14.06.2022.

1. Verwerking van gegevens

1.1 Verzamelen gegevens
U kunt de website anoniem bezoeken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. 

Als u niet akkoord gaat met deze werkwijzen en als u anoniem wenst te blijven, dan kunt u aangeven dat u niet akkoord gaat – of u kunt uw toestemming intrekken voor de toekomst – met behulp van de beschikbare afmeldingsmechanismes (zie paragraaf 2 hierna). In dat geval zullen we alleen anonieme gegevens verzamelen die niet direct verband houden met u persoonlijk. We kunnen dan bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het aantal bezoekers van onze website, het bezoekstraject en de aangeklikte rubrieken. We analyseren deze gegevens om beter te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken en om trends, statistieken en de behoeften van onze klanten te analyseren, zodat we onze website en services kunnen verbeteren.

Naast de hierboven beschreven praktijken, verzamelen we alleen uw persoonsgegevens als u vrijwillig beslist om deze informatie met ons te delen, bijvoorbeeld wanneer u ons u aanmeldt voor begeleiding via het contactformulier. Tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend en tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, zullen we die persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt alleen gebruiken wanneer dit nodig is om uw gebruik van onze website mogelijk te maken, inclusief het behandelen van uw verzoeken en het leveren van de gevraagde services. Daarnaast kunnen we ook die persoonsgegevens die we uitsluitend in geanonimiseerde vorm ontvangen (m.a.w. in een niet-persoonlijk identificeerbare vorm waarmee we u niet persoonlijk kunnen identificeren), gebruiken voor statistische doeleinden en voor een interne evaluatie over hoe onze producten en services te verbeteren. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden of voor doeleinden buiten dit privacybeleid worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijke toegestaan of vereist is door het toepasselijke recht.

1.2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Mera verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

1.3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Mera verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– godsdienst of levensovertuiging 
– gezondheid

1.4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Mera verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Praktijk Mera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

1.5 Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Mera neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

1.6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Mera bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
– Persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie worden 7 jaar bewaard  (wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst).
– Persoonsgegevens ten behoeve van de therapiesessies worden 20 jaar bewaard (volgens de WGBO)

 

1.7 Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Mera verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

1.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Mera en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkmera.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Praktijk Mera wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

1.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Mera neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkmera.nl

2. Cookies
2.1 Essentiële cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op uw computer of ander internetcompatibel toestel, zoals een tablet of smartphone, worden geplaatst. Als uw browser zo ingesteld is dat cookies worden geaccepteerd, dan voegt uw browser de tekst in een klein bestand toe. Tenzij anders vermeld in dit privacy- en cookiebeleid, zijn de door ons gebruikte cookies van essentieel belang voor de werking en weergave van onze website, door bijvoorbeeld onze website meer efficiënt te maken en ervoor te zorgen dat u alle functies en services van de website kunt gebruiken. Deze werkings- en/of weergavecookies worden uit uw toestel verwijderd wanneer u uw browser afsluit (sessiecookies). We zullen die gegevens die in essentiële cookies zijn opgeslagen, alleen gebruiken wanneer dit nodig is om u de gevraagde services en functies te bieden.

 

2.2 Toestemming voor cookies en persoonlijke tracering
Wanneer u voor het eerst onze website bezoekt, zullen we uw toestemming vragen om aanvullende cookies op uw toestel te plaatsen door een cookiebanner te tonen (hierna “toestemming voor cookies” genoemd). Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de werking van onze website maar helpen ons om bepaalde persoonsgegevens over uw gebruik van onze website te verzamelen zodat we onze website en onze services kunnen verbeteren. De cookiebanner bevat informatie over de belangrijkste redenen voor de extra cookies en over uw opties en waar u aanvullende informatie kunt vinden. Als u na het lezen van de cookiebanner verder gaat met het gebruik van onze website, betekent dit dat u zich akkoord verklaart met de beschreven werkwijzen.

Je hebt steeds en op elk moment het recht om je cookietoestemming in te trekken en individueel af te zien van het plaatsen van cookies en het verzamelen van persoonsinformatie voor de verschillende doelen met werking voor de toekomst, zoals verder wordt uitgelegd in de respectieve onderstaande paragrafen 2.3 en 2.4.

 

2.3 Cookie-instellingen beheren
De meeste browsers zijn oorspronkelijk ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren, om die cookies te verwijderen die reeds op uw toestel geplaatst zijn of om een melding te ontvangen voordat een cookie wordt geplaatst. Raadpleeg de instructies van uw browser of ga naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org om te weten hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.

 

Als u geen cookies wenst te accepteren, dan kan dit de bruikbaarheid van de website aantasten en dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies en services. Als u verschillende toestellen gebruikt om onze website te bezoeken (bv. een smartphone, tablet, computer enz.), dan moet u ervoor zorgen dat de browser op elk toestel is aangepast aan uw voorkeur.

2.4 Gebruik van Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna “Google Analytics” genoemd), een internetanalyse-service van Google, Inc. (hierna “Google” genoemd). Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, bijvoorbeeld het aantal bezoekers van onze website, de websites van waaruit onze bezoekers naar ons zijn gekomen, en de pagina’s die ze hebben bezocht. Deze informatie wordt door ons gebruikt om het aanbod en de services van onze website te verbeteren. In principe wordt alle informatie die door het cookie wordt verzameld over uw gebruik van onze website, door Google doorgestuurd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal als onze gemachtigde gegevensverwerker deze gegevens gebruiken om ons te helpen bij het evalueren van het gebruik van onze website, het samenstellen van verslagen over onze websiteactiviteiten en het verstrekken van andere statistische en analystische services in verband met het gebruik van onze website. Het IP-adres dat door uw browser is doorgegeven in het kader van Google Analytics, zal niet worden gekoppeld aan enige andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door het cookie worden gegenereerd over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en dat u door Google Analytics op alle websites wordt getraceerd, door een plug-in voor uw browser te downloaden en installeren. Deze plug-in vindt u
hier.

Een andere optie, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt via een browser op een mobiel toestel, om tracering door Google Analytics te blokkeren, is door op de volgende afmeldingslink te klikken:
Afmelden van Google Analytics

In dat geval wordt een afmeldingscookie op uw browser geplaatst dat voorkomt dat uw gebruik van de website getraceerd wordt door Google Analytics. Houd er rekening mee dat u zich opnieuw moet afmelden wanneer u alle cookies op uw toestel verwijdert.

U moet zich ook afmelden voor elk toestel waarmee u onze website bezoekt.

Klik hier als u wilt weten hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die gebruikmaken van de diensten van Google.

2.5 Cookies van andere derde partijen
Sommige inhoud of applicaties, op de website worden mogelijk door niet-verwante derde partijen aangeboden. Deze partijen plaatsen mogelijk cookies op uw toestel voor hun eigen redenen. We hebben geen controle over de traceringstechnologieën van deze derde partijen of hoe deze worden gebruikt.

U kunt het plaatsen van dergelijke cookies en de tracering door deze cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer informatie daarover vindt u in de instructies van uw browser.

3.    Uw rechten / Hoe contact met ons opnemen
Zoals vastgelegd in de toepasselijke plaatselijke privacywetten, hebt u het recht om informatie te vragen over welke gegevens we over u beschikken. Bovendien heb je, indien van toepassing, het recht je persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen en/of blokkeren, en/of om de verwerking van je persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en het recht van gegevensportabiliteit te beperken en/of er bezwaar tegen te maken.

U kunt bovendien op elk moment elke toestemming die u hebt verleend, intrekken voor de toekomst. Daartoe kunt u gebruik maken van de afmeldingsmechanismes die voor de verschillende services worden aangeboden (de respectieve beschrijvingen vindt u in het desbetreffende punt van dit privacy- en cookiebeleid).

Hebt u vragen over het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw persoonsgegevens of wilt u uw rechten uitoefenen, stuur ons dan een e-mail op het adres info@praktijkmera.nl.

4. Veranderingen in dit privacy- en cookiebeleid
Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacy- en cookiebeleid, met effect voor de toekomst. De dan geldige versie van dit privacy- en cookiebeleid wordt gepubliceerd op de website. Hoewel wij niet van plan zijn om erg vaak wijzigingen aan te brengen in dit beleid, is het altijd verstandig om onze nieuwste beleidsverklaring te controleren wanneer u onze site bezoekt, om er zeker van te zijn dat u hebt gelezen en goedkeurt welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken en onder welke omstandigheden wij die onthullen.