Algemene voorwaarden

Praktijk Mera – Tessa Spangenberg


Gevestigd te (6572BA) Berg en Dal aan de Hogeweg 5
Kamer van Koophandel nummer 81429444
www.praktijkmera.nl
0629126777
info@praktijkmera.nl

1. Praktijk Mera (PM) is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

2. PM werkt volgens de vastgestelde Nederlandse gedragscode voor Beroepscoaches, vastgesteld door de beroepsvereniging NOBCO.

3.
Indien PM samen met de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst kan naar wens op schrift worden vastgelegd.

4. 
PM behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.

5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. PM en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;
c. PM geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de afspraken uit de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. PM is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach/therapeut, zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicatie.
f. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan vier maanden na de laatst gehouden.
g. Indien de cliënt een traject afneemt, dienen de sessies binnen een periode van 12 maanden sinds de intake te worden doorlopen. Maakt de cliënt geen gebruik van zijn sessies binnen deze termijn, dan komen eventueel nog openstaande sessies te vervallen zonder recht op teruggaaf van (een deel) van de vooruitbetaalde som. 

6. De geldende tarieven staan vermeldt op
www.praktijkmera.nl. PM is gerechtigd om de tarieven aan te passen.

7. 
De cliënt rekent direct na elke sessie met pin of contant geld af, tenzij anders afgesproken. Voor trajecten geldt dat het volledige bedrag na de eerste sessie wordt betaald, tenzij anders afgesproken. Indien betaling per factuur wordt voldaan, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen op de rekening van PM te zijn bijgeschreven. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.

8. Wanneer client een traject afneemt, kunnen deze sessies ingepland worden binnen een periode van 12 maanden. Wanneer sessies niet worden ingepland binnen deze periode, wordt geen creditering toegepast op niet genoten sessies.

9. PM behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor ze haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.


10. Voor het annuleren van een afspraak geldt voor de cliënt een annuleringstermijn van 24 uur. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. PM brengt volledige kosten in rekening wanneer de cliënt, zonder voorafgaande opgave van reden, niet komt opdagen voor de afgesproken sessie.  

11. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt, zonder overleg, meer dan 25 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend. Bijzondere overmachtsituaties buiten de wil van de cliënt om vallen hier buiten.

12. 
PM maakt van elke sessie voor eigen gebruik een kort, geanonimiseerd, handmatig verslag en registreert NAW gegevens ten behoeve van administratie, behandelovereenkomst, aanmeldformulier, e-mails en andere voor de behandeling van toepassing zijnde informatie (uitgaande van de eisen die voor dossiervoering zijn vastgelegd in de WGBO) in een digitaal zorgdossier. Dit dossier wordt voor een periode van vijftien jaar bewaard, waarna zij vernietigd wordt.

13. PM houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is PM vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.

14. PM heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In geval van een geschil kunnen cliënten zich wenden tot Erisietsmisgegaan.nl waarbij PM is aangesloten.

15. 
PM behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de cliënt bij aanvang van de sessie of begeleiding onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

16. 
Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de cliënt zelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.

17. 
PM heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of traject.

18. 
Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. PM adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. PM aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt of dat er nadelige gevolgen zijn, doordat de cliënt zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, of voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt of andere, voor de therapie of coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.

19. PM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren bij of betreden van het terrein behorende PM, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

– Laatst gewijzigd augustus 2022