Algemene voorwaarden

Praktijk Mera – Tessa Spangenberg


Gevestigd te (6572BA) Berg en Dal aan de Hogeweg 5
Kamer van Koophandel nummer 81429444
www.praktijkmera.nl
0629126777
info@praktijkmera.nl

 1. Praktijk Mera (PM) is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.
 2. Indien PM samen met de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst kan naar wens op schrift worden vastgelegd.
 3. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. PM en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij/zij geen sessies meer wil afspreken;
  c. PM geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de afspraken uit de behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. PM is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach/therapeut, zij niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicatie.
  f. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
  g. Indien de cliënt een traject afneemt, dienen de sessies binnen een periode van 12 maanden sinds de intake te worden doorlopen. Maakt de cliënt geen gebruik van zijn sessies binnen deze termijn, dan komen eventueel nog openstaande sessies te vervallen zonder recht op teruggaaf van (een deel) van de vooruitbetaalde som. 
 5. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4f wordt er bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 6. PM behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven.
 7. De geldende tarieven staan vermeldt op www.praktijkmera.nl. PM is gerechtigd om de tarieven aan te passen.
 8. De cliënt rekent direct na elke sessie met pin of contant geld af, tenzij anders afgesproken. Voor trajecten geldt dat het volledige bedrag na de eerste sessie wordt betaald, tenzij anders afgesproken. Indien betaling per factuur wordt voldaan, dient het factuurbedrag binnen 14 dagen op de rekening van PM te zijn bijgeschreven. Indien na een herinnering betaling uitblijft, zal de vordering in handen van een incassobureau gegeven worden.
 9. Wanneer client een traject afneemt, kunnen deze sessies ingepland worden binnen een periode van 12 maanden. Wanneer sessies niet worden ingepland binnen deze periode, wordt geen creditering toegepast op niet genoten sessies.
 10. PM kan niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat de zorgverzekeraar van de cliënt de afgenomen sessies niet vergoed. Voor reeds betaalde sessies is geen terugbetaling mogelijk. De cliënt is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor het leggen van contact met zijn of haar zorgverzekeraar of het raadplegen van zijn of haar polisvoorwaarden om na te gaan of de door PM gegeven begeleiding in aanmerking komt voor vergoeding via de aanvullende verzekering.  
 11. PM behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor ze haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 12. Voor het annuleren van een afspraak geldt voor de cliënt een annuleringstermijn van 24 uur. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 13. Indien de cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. Indien de cliënt, zonder overleg, meer dan 25 minuten te laat komt, vervalt de sessie. De kosten worden volledig doorberekend. Bijzondere overmachtsituaties buiten de wil van de cliënt om vallen hier buiten
 14. Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 15. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 16. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (e-mailadres). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren  Complementaire Zorg (RBCZ).
 17. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de  therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 18. PM is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 19. PM heeft een inspanningsverplichting tegenover de cliënt, nooit een resultaatverplichting. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of traject.
 20. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. PM adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. PM aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt of dat er nadelige gevolgen zijn, doordat de cliënt zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan, of voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt of andere, voor de therapie of coaching belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden.
 21. PM is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren bij of betreden van het terrein aan de Hogeweg 5, 6572 BA Berg en Dal, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 22. De cliënt heeft het privacyreglement van PM gelezen (welke staat vermeld op de website van PM) en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
– Laatst gewijzigd mei 2024